موجودی کتابخانه

نسخه خطی فارسی : ۱۰۶۷۶۰

کتاب فارسی : ۵۳۹۲۵

کتاب لاتین : ۱۲۵۰۸۶

پایان نامه فارسی : ۳۲۳۴

اسناد و مدارک فارسی : ۱۴۰۵

چاپ سنگی فارسی : ۶۸۴

پیایند فارسی : ۶۴۷

دیداری شنیداری فارسی : ۴۲۷

مقاله لاتین : ۲۷۰

پیایند لاتین : ۱۷۴

کتاب فارسی کتابخانه بسیج : ۹۴

منابع جغرافیایی : ۱

منابع دیجیتال : ۱۶۶۱۴۰