تشکیلات

۱- تشکیلات
۱-۱- سازمان بیرونی:
– کمیته برنامه‌ریزی و بهسازی کتابخانه‌ دانشگاه
۱-۲- سازمان درونی:
کتابخانه به منظور تسهیل امور خدماتی و افزایش کارآیی و ارتقاء فعالیت‌های خود، بخش‌های زیر را تشکیل می‌دهد.
– اداره منابع اطلاعاتی و کتابخانه
– اداره فناوری‌ اطلاعاتی
– اداره منابع دیجیتال و چند رسانه‌ای

۱-۳- نمودار سازمانی: