دسترسی به سامانه سیویلیکا در خارج از دانشگاه برای اساتید و دانشجویان فراهم شد

امکان دسترسی به سامانه سیویلیکا در خارج از دانشگاه برای اساتید و دانشجویان با استفاده از ایمیل دانشگاه ( i…@isu.ac.ir) فراهم شد

  1. ورود به سامانه دپسیویلیکا اینجا
  2. راهنمای ورود اینجا