زمان و ساعت کار کتابخانه در تیر ماه

ساعت کار کتابخانه در تیر ماه

 

ارائه خدمات کتابخانه از ساعت ۸ تا ۱۴ (به صورت مخزن بسته)

ثبت و هماهنگی با انتظامات و ارسال درخواست یک روز پیش از حضور  از طریق ایمیل   Razmi1354@yahoo.com