کتابخانه در ایّام امتحانات پایان ترم شبانه روزی می‌باشد

باسمه تعالی

کتابخانه در ایّام امتحانات پایان ترم از تاریخ ۲۱ /۹۸/۱۰ الی ۹۸/۱۱/۱۰ به صورت شبانه روزی می‌باشد