ساعت کار کتابخانه و تالار مرجع در ایّام امتحانات میان ترم

مراجعین محترم مخزن کتابخانه و تالار مرجع، در ایّام امتحانات میان ترم از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ الی ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شبانه روزی دایر می باشد