معرفی سایت IFC

برای مطالعه اطلاعات کامل و لینک به سایت IFC به قسمت پایگاههای اطلاعاتی پرتال کتابخانه بخش کتابها و مراجع علمی الکترونیکی بروید.