دسترسی به سامانه سیویلیکا در خارج از دانشگاه برای اساتید و دانشجویان فراهم شد

امکان دسترسی به سامانه سیویلیکا در خارج از دانشگاه برای اساتید و دانشجویان با استفاده از ایمیل دانشگاه ( i…@isu.ac.ir) فراهم شد ورود به سامانه دپسیویلیکا اینجا راهنمای ورود اینجا