معرفی سایت IFC

برای مطالعه اطلاعات کامل و لینک به سایت IFC به قسمت پایگاههای اطلاعاتی پرتال کتابخانه بخش کتابها و مراجع علمی الکترونیکی بروید.

معرفی سایت Economy

برای مطالعه اطلاعات کامل و لینک به سایت Economy به قسمت پایگاههای اطلاعاتی پرتال کتابخانه بخش کتابها و مراجع علمی الکترونیکی بروید.

معرفی پایگاه springer

برای مطالعه اطلاعات کامل و لینک به سایت بانک داده‌های اقتصادی و مالی به قسمت پایگاههای اطلاعاتی پرتال کتابخانه بخش کتابها و مراجع علمی الکترونیکی بروید.