نمایش مختصر - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
اسلام ( ۹۷ )
فقه ( ۷۳ )
زنان ( ۵۴ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۳۹۴ رکورد از ۶۷۲۲۱۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :آزادي هاي فردي در ايران و اسناد بين المللي
پدیدآور :ميريان، سيده سارا
تاریخ نشر :۸۸ - ‎۱۳۸۷
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۴‮ ‬۳۹‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :ادب الشيعه في العصر العباسي الاول و ديک الجن نموذجا
پدیدآور :حسيني، مهديه سادات
تاریخ نشر :۸۶ - ‎۱۳۸۵
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۲‮ ‬۹‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :اشعار سياسي نزار قباني
پدیدآور :منادي، زهرا
تاریخ نشر :۸۸ - ‎۱۳۸۷
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۳‮ ‬۱۶‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :افعال المدح و الذم (دراسه نحويه - بلاغيه في القرآن)
پدیدآور :نبي زاده درگاهي، سيده زهرا
تاریخ نشر :۸۶ - ‎۱۳۸۵
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۲‮ ‬۵‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :براهين اثبات واجب در آثار صدر المتالهين (ره)
پدیدآور :منصوري، فاطمه
تاریخ نشر :۸۷ - ‎۱۳۸۶
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۲‮ ‬۴‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :بررسي ادبيات امام سجاد (ع) با رويکرد فني و بديعي
پدیدآور :منتظري تبار، مريم السادات
تاریخ نشر :۸۶ - ‎۱۳۸۵
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۰‮ ‬۴۲‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :بررسي اقسام علت فاعلي از ديدگاه ملاصدرا و حکيم سبزواري
پدیدآور :پور محمدي، نسيبه
تاریخ نشر :۸۷ - ‎۱۳۸۶
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۲‮ ‬۴۳‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :بررسي جايگاه فقهي- حقوقي زن در نظام حقوقي اسلام
پدیدآور :فتوحي فيروزآباد، فاطمه
تاریخ نشر :۸۶ - ‎۱۳۸۵
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۱‮ ‬۲۶‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :جايگاه امر به معروف و نهي از منکر در زمينه سازي حکومت مهدوي
پدیدآور :افضل زاده، رضيه
تاریخ نشر :۸۹ - ‎۱۳۸۸
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۵‮ ‬۲۱‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :بررسي فقهي نماز جمعه در اسلام
پدیدآور :عباس زاده، مريم
تاریخ نشر :۸۶ - ‎۱۳۸۵
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۱‮ ‬۴۴‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :بررسي مجازات سب و توهين در فقه و حقوق موضوعه
پدیدآور :عشرتي آذر، سکينه
تاریخ نشر :۸۸ - ‎۱۳۸۷
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۴‮ ‬۴۱‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :بررسي مقايسه اي احکام مسلمان و غير مسلمان در ابواب ارث، وصيت، حدود، ديات، قصاص در فقه و حقوق موضوعه
پدیدآور :دهقان، زهرا
تاریخ نشر :۸۸ - ‎۱۳۸۷
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۳‮ ‬۱۴‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :بررسي مقايسه اي جهاد در اسلام و حقوق بين‌الملل
پدیدآور :احمد بيگي، سمانه
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۳‮ ‬۱۲‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :ترجمه کتاب ابن القيم و حسه البلاغي في تفسير القرآن
پدیدآور :مهاجرنژاد، راضيه
تاریخ نشر :۸۹ - ‎۱۳۸۸
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۴‮ ‬۱۱‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :بررسي نسبت تک مجلسي و يا چند مجلسي بودن مراجع قانون گذاري بر اصل مردم سالاري نظام سياسي(حقوق ايران و انگلستان)
پدیدآور :هوشمند، فاطمه
تاریخ نشر :۸۶ - ‎۱۳۸۵
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۱‮ ‬۲۵‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :بررسي نهاد تعليق تعقيب کيفري
پدیدآور :خوشنام، شيرين
تاریخ نشر :‎۱۳۸۵
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۰‮ ‬۳۲‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :تبيين حقيقت ماده و صورت در فلسفه ابن سينا
پدیدآور :اسدي، عطيه
تاریخ نشر :۸۷ - ‎۱۳۸۶
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۲‮ ‬۱۳‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :ترجمه و تحليل ادبي گزيده اي از الطاحونه الضعائعه
پدیدآور :کريمي زارچي، هاجر
تاریخ نشر :۸۷ - ‎۱۳۸۶
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۲‮ ‬۱‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :ترجمه و تحليل ادبي گزيده اي از کتاب رسائل من حياتنا
پدیدآور :يوسفي، آمنه
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۲‮ ‬۳‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقيقاتي]
عنوان :ترجمه و شرح کتاب المسيح بين التلمود و القرآن
پدیدآور :حميدي، فهيمه سادات
تاریخ نشر :۸۷ - ‎۱۳۸۶
ناشر :امام صادق (ع) ، پرديس خواهران
شماره راهنما :‭ط ۸۱‮ ‬۳۰‬
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو