نمایش مختصر - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Islamic ethics ( ۳۷۱ )
مديريت ( ۲۲۹ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
بي نا ( ۴۸ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۰۳۵ رکورد از ۶۷۳۳۶۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مراسم بزرگداشت روز معلم (۱۳۹۱/۰۲/۱۲)
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :‭BP۲۳۳/۷ /م۹ م۴ ۱۳۹۱‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
2.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :ديدار مسئولين بسيج دانشجويي دانشگاه با آيت الله مهدوي کني (ره) (۱۳۸۶/۰۸/۱۳)
تاریخ نشر :۱۳۸۶
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :‭DSR۱۵۳۳/۵ /د۹ ک۹ ۱۳۸۶‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
3.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :درس تذهيب = منطق تفتازاني
تاریخ نشر :۱۳۶۲
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :‭LGR۲۰۰ /د۴ ۱۳۶۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
4.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :کتاب الوقف و الرهن
تاریخ نشر :۱۳۶۴
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :‭LGR۲۰۰ /ش۴ ۱۳۶۴‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
5.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :آزمايشات مديريت ژاپني
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
شماره راهنما :‭HD۷۰ /‮الف‬۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
6.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت توليد و اجرا
تاریخ نشر :[بی تا]
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭TS۱۵۵ /م۴ ‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
7.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت شرکتهاي متوسط و کوچک (بازاريابي)
پدیدآور :موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
تاریخ نشر :[بی تا]
ناشر :موسسه آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭HF ۵۴۱۵.۳ /م۴‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
8.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت خلاق
تاریخ نشر :[بی تا]
ناشر :موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭HD۴۵ /م۴‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
9.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :آينده‌نگري به شيوه‌هاي جديد
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭CB۱۵۸ /آ۹ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
10.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت کيفيت جامع
پدیدآور :موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پروهش مديريت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭HD۶۲/۱۵ /م۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
11.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت بحران
پدیدآور :دراكر، پيتر
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
شماره راهنما :‭HD۴۹ /ت۴ م۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
12.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت توسعه فردي
پدیدآور :‏ موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالی آموزش و پژوهش مديرت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭BF۶۳۷ /م۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
13.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :ارتباط موثر
پدیدآور :‏ موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
شماره راهنما :‭HD۳۰/۳ /‮الف‬۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
14.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :ارتباط و آموزش رو در رو
پدیدآور :‏ موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
شماره راهنما :‭LB۱۰۲۸/۴۳ /‮الف‬۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
15.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :گيشه خدماتي
پدیدآور :‏ موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالی آموزش و پژوهش مديرت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭HD۳۷ /۹ / ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
16.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت اجرايي
پدیدآور :‏ موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالی آموزش و پژوهش مديرت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭HD۳۸/۲ /م۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
17.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت اطلاعات و تصميم گيري
پدیدآور :‏ موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالی آموزش و پژوهش مديرت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭HD۳۷ /م۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
18.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :ارزيابي عملکردها
پدیدآور :‏ موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
شماره راهنما :‭HF۵۵۴۹/۵ /‮الف‬۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
19.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :ارگونومي
پدیدآور :‏ موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
شماره راهنما :‭TA۱۶۶ /‮الف ۲ب‬۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
20.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت با تأکيد بر نقاط قوت
پدیدآور :‏ موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭HD۳۷ /م۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو