نمایش مختصر - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Economics ( ۱۴ )
Philosophy ( ۸ )
Finance ( ۶ )
ناشران مرتبط
Unesco ( ۱ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پیایند لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۷۴ رکورد از ۶۷۳۳۶۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :Abacus
تاریخ نشر :1965-.
شماره راهنما :‭HF,5601,.A136‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
2.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :Academy of Management journal
شماره راهنما :‭HD,28,.A24‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
3.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :The Accountants' journal
شماره راهنما :‭HF,5601,.P5333‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
4.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :African affairs
شماره راهنما :‭DT,1,.R62‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
5.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :American journal of criminal law
شماره راهنما :‭K,1,.M44‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
6.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :American philosophical quarterly
تاریخ نشر :[1964-.
شماره راهنما :‭B,1,.A6‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
7.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :The American political science review
شماره راهنما :‭JA,1,.A6‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
8.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :The American psychologist
شماره راهنما :‭BF,1,.A55‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
9.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :American sociological review
شماره راهنما :‭HM,1,.A75‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
10.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :Analysis
شماره راهنما :‭B,1,.A11‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
11.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :Applied economics
شماره راهنما :‭HB,1,.A665‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
12.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :Applied financial economics
تاریخ نشر :1991-.
شماره راهنما :‭HG,11,.A77‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
13.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :The British journal of criminology
تاریخ نشر :c1960-.
شماره راهنما :‭HV,6001,.L632‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
14.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :British journal of management
تاریخ نشر :c1990-.
شماره راهنما :‭HD,28,.B69‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
15.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :British journal of political science
شماره راهنما :‭JA,8,.B7‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
16.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :The business quarterly
تاریخ نشر :1950-.
شماره راهنما :
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
17.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :Business week
شماره راهنما :‭HF,5001,.B89‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
18.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :Cambridge journal of economics
شماره راهنما :‭HB,1,.C28‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
19.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :The Cambridge law journal
تاریخ نشر :[1921]-.
شماره راهنما :‭LAW‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
20.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :The Canadian business review
شماره راهنما :‭HC,111,.C1916‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو