نمایش مختصر - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
بی‌نا ( ۱۱ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:چاپ سنگی فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۸۴ رکورد از ۶۷۳۳۶۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :قرآن مجید
پدیدآور :قرآن مجید
ناشر :کتابفروشی باستان.
شماره راهنما :‭۲۲۰‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
2.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :بحرالاسرار
پدیدآور :مظفرعلیشاه کرمانی، محمدتقی بن محمدکاظم، ‭۱۲۱۵ - ۱۱۵۰‬ق
شماره راهنما :‭۴۲۰‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
3.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :اکسیر الاخبار للاخیار الابرار
پدیدآور :حسینی یزدی، حسن
شماره راهنما :‭۲۵۸‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
4.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :دعای صباح
پدیدآور :دعای صباح
تاریخ نشر :‭۱۳۴۹‬.
ناشر :حاج ابوطالب پدرام
شماره راهنما :‭۴۷۶‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
5.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :مجمع المسائل
پدیدآور :ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
شماره راهنما :‭۲۸۳‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
6.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :اصول علم ثروت ملل
پدیدآور :فروغی، محمدعلی، ‭۱۳۲۱ - ۱۲۵۴‬
تاریخ نشر :‭۱۳۲۳‬ق. =‭۱۲۸۱ ‬.
ناشر :مطبعه مبارکه شاهنشاهی
شماره راهنما :‭۵۰۰‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
7.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :شوارق الهام فی شرح تجرید الکلام
پدیدآور :لاه‍ی‍ج‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
شماره راهنما :‭۱‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
8.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :رسال‍ة الادب
پدیدآور :کنی تهرانی، علی، ‭۱۳۰۶ - ۱۲۲۰‬ق
شماره راهنما :‭۳۶۷‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
9.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :تفسیر روح البیان
پدیدآور :حقی، اسماعیل بن مصطفی، ‭؟۱۱۲۷ - ۱۰۶۳‬ق
شماره راهنما :‭۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
10.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :بابرنامه موسوم به توزک بابری و فتوحات بابری
پدیدآور :بابر، امپراطور هند، ‭۹۳۷ - ۸۸۸‬ق
تاریخ نشر :‭۱۳۰۸‬ق. =‭۱۲۶۶ ‬.
ناشر :ملک الکتاب
شماره راهنما :‭۲۳۴‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
11.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :دیوان انوری
پدیدآور :ان‍وری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
شماره راهنما :‭۲۳۵‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
12.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :دیوان مشتاقعلیشاه کرمانی
پدیدآور :م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :: ‭۱۳۰۳‬ق. =‭۱۲۷۱ ‬.
شماره راهنما :‭۳۸۹‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
13.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :سیاحت نامه
شماره راهنما :‭۳۵۸‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
14.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :ال‍میزان فی تفسیر القرآن
پدیدآور :طباطبائی، علامه سید محمدحسین، ‭۱۳۶۰ - ۱۲۸۱‬
تاریخ نشر :[--‭[۱۳‬.
ناشر :دارالکتب اسلامی‍ة
شماره راهنما :‭۳۰۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
15.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :ال‍قرآن الکریم
شماره راهنما :‭۴۸۶‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
16.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :تیمورنامه
پدیدآور :تیمور کورکانی، ‭۸۰۷ - ۷۳۰‬ق
تاریخ نشر :: ‭۱۳۰۸‬ق. =‭۱۲۶۷ ‬.
شماره راهنما :‭۴۸۴‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
17.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :... المتاجر
پدیدآور :انصاری، مرتضی بن محمد امین، ‭۱۲۸۱ - ۱۲۱۴‬ق
شماره راهنما :‭۵۱۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
18.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :اسرار الحکم
پدیدآور :سبزواری، هادی بن مهدی، ‭۱۲۸۹ - ۱۲۱۲‬ق
شماره راهنما :‭۳۰۱‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
19.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :منشات
پدیدآور :محمودخان، ملک الشعراء محمود بن محمدحسین، ‭۱۳۱۱ - ۱۲۲۸‬ق
شماره راهنما :‭۲۴۱‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
20.
چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
عنوان :ال‍حمار یحمل اسفار
شماره راهنما :‭۴۸۵‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو