نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع) - سامانه ساعد
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
دعاها ( ۸ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بی‌نا ( ۱۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:چاپ سنگی فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۸۴ رکورد از ۲۴۷۶۳۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :قرآن مجید
شماره راهنما :‭۲۲۰‬
پدیدآور :قرآن مجید
ناشر :کتابفروشی باستان.
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
2.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :بحرالاسرار
شماره راهنما :‭۴۲۰‬
پدیدآور :مظفرعلیشاه کرمانی، محمدتقی بن محمدکاظم، ‭۱۲۱۵ - ۱۱۵۰‬ق
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
3.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :اکسیر الاخبار للاخیار الابرار
شماره راهنما :‭۲۵۸‬
پدیدآور :حسینی یزدی، حسن
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
4.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :دعای صباح
شماره راهنما :‭۴۷۶‬
پدیدآور :دعای صباح
تاریخ نشر :‭۱۳۴۹‬.
ناشر :حاج ابوطالب پدرام
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
5.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :مجمع المسائل
شماره راهنما :‭۲۸۳‬
پدیدآور :ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
6.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :اصول علم ثروت ملل
شماره راهنما :‭۵۰۰‬
پدیدآور :فروغی، محمدعلی، ‭۱۳۲۱ - ۱۲۵۴‬
تاریخ نشر :‭۱۳۲۳‬ق. =‭۱۲۸۱ ‬.
ناشر :مطبعه مبارکه شاهنشاهی
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
7.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :شوارق الهام فی شرح تجرید الکلام
شماره راهنما :‭۱‬
پدیدآور :لاه‍ی‍ج‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
8.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :رسال‍ة الادب
شماره راهنما :‭۳۶۷‬
پدیدآور :کنی تهرانی، علی، ‭۱۳۰۶ - ۱۲۲۰‬ق
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
9.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :تفسیر روح البیان
شماره راهنما :‭۲‬
پدیدآور :حقی، اسماعیل بن مصطفی، ‭؟۱۱۲۷ - ۱۰۶۳‬ق
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
10.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :بابرنامه موسوم به توزک بابری و فتوحات بابری
شماره راهنما :‭۲۳۴‬
پدیدآور :بابر، امپراطور هند، ‭۹۳۷ - ۸۸۸‬ق
تاریخ نشر :‭۱۳۰۸‬ق. =‭۱۲۶۶ ‬.
ناشر :ملک الکتاب
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
11.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :دیوان انوری
شماره راهنما :‭۲۳۵‬
پدیدآور :ان‍وری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
12.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :دیوان مشتاقعلیشاه کرمانی
شماره راهنما :‭۳۸۹‬
پدیدآور :م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :: ‭۱۳۰۳‬ق. =‭۱۲۷۱ ‬.
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
13.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :سیاحت نامه
شماره راهنما :‭۳۵۸‬
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
14.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :ال‍میزان فی تفسیر القرآن
شماره راهنما :‭۳۰۲‬
پدیدآور :طباطبائی، علامه سید محمدحسین، ‭۱۳۶۰ - ۱۲۸۱‬
تاریخ نشر :[--‭[۱۳‬.
ناشر :دارالکتب اسلامی‍ة
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
15.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :ال‍قرآن الکریم
شماره راهنما :‭۴۸۶‬
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
16.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :تیمورنامه
شماره راهنما :‭۴۸۴‬
پدیدآور :تیمور کورکانی، ‭۸۰۷ - ۷۳۰‬ق
تاریخ نشر :: ‭۱۳۰۸‬ق. =‭۱۲۶۷ ‬.
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
17.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :... المتاجر
شماره راهنما :‭۵۱۲‬
پدیدآور :انصاری، مرتضی بن محمد امین، ‭۱۲۸۱ - ۱۲۱۴‬ق
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
18.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :اسرار الحکم
شماره راهنما :‭۳۰۱‬
پدیدآور :سبزواری، هادی بن مهدی، ‭۱۲۸۹ - ۱۲۱۲‬ق
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
19.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :منشات
شماره راهنما :‭۲۴۱‬
پدیدآور :محمودخان، ملک الشعراء محمود بن محمدحسین، ‭۱۳۱۱ - ۱۲۲۸‬ق
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
20.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :ال‍حمار یحمل اسفار
شماره راهنما :‭۴۸۵‬
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی[چاپ سنگی]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو