نمایش مختصر - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
کتاب لاتين ( ۱۲۹۲۸۰ )
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
OECD Publishing ( ۲۳۰ )
Hopkins،, Andy ( ۷۰ )
DK Publishing ( ۴۶ )
Bloom;Harold ( ۳۶ )
ناشران مرتبط
Springer ( ۳۴۷۷۶ )
Wiley ( ۴۸۶۲ )
Routledge ( ۳۵۹۴ )
TandF ( ۲۶۵۹ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۲۹۲۸۰ رکورد از ۶۷۳۳۶۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Microeconomic issues today: alternative approaches
پدیدآور :Carson, Robert Barry, 1934
تاریخ نشر :1980.
ناشر :St. Martin's Press
شماره راهنما :‭HB172‬‭.C35 1980‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
2.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Democracy at risk: the politics of economic renewal
پدیدآور :Dolbeare, Kenneth M.
تاریخ نشر :1984.
ناشر :Chatham House Publishers
شماره راهنما :‭HC106.8‬‭.D65 1984‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
3.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Money rush
پدیدآور :Duncan, Andrew, 1940
تاریخ نشر :1979.
ناشر :Doubleday
شماره راهنما :‭DSR2134‬‭.D86 1979‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
4.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Anger, violence, and politics; theories and research
پدیدآور :Feierabend, Ivo K.
تاریخ نشر :(1972).
ناشر :Prentice-Hall
شماره راهنما :‭HM281‬‭.F43 1972‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
5.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Five economic challenges
پدیدآور :Heilbroner, Robert L.
تاریخ نشر :1981.
ناشر :Prentice-Hall
شماره راهنما :‭HB171‬‭.H48 1981‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
6.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Political violence
پدیدآور :Honderich, Ted.
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Cornell University Press
شماره راهنما :‭JC328.6‬‭.H65 1976‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
7.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Violence for equality: inquiries in political philosophy (incorporating three essays on political violence)
پدیدآور :Honderich, Ted.
تاریخ نشر :1980.
ناشر :Penguin
شماره راهنما :‭JC328.6‬‭.H66 1980‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
8.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Who gets what from government
پدیدآور :Page, Benjamin I.
تاریخ نشر :1983.
ناشر :University of California Press
شماره راهنما :‭HC110‬‭.I5P27 1983‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
9.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Regrowing the American economy
پدیدآور :Miller, G. William(George William), 1925
تاریخ نشر :1983.
ناشر :Prentice-Hall
شماره راهنما :‭HC106.8‬‭.R45 1983‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
10.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Equality
پدیدآور :Ryan, William, 1923
تاریخ نشر :1981.
ناشر :Pantheon Books
شماره راهنما :‭HN65‬‭.R92 1981‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
11.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Economics in the real world
پدیدآور :Silk, Leonard Solomon, 1918
تاریخ نشر :1984.
ناشر :Simon and Schuster
شماره راهنما :‭HB71‬‭.S575 1984‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
12.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :The retreat from class : a new true socialism
پدیدآور :Wood, Ellen Meiksins.
تاریخ نشر :1986.
ناشر :Verso
شماره راهنما :‭HX73‬‭.W664 1986‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
13.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :The affluent society
پدیدآور :Galbraith, John Kenneth, 1908
تاریخ نشر :1958.
ناشر :the new American Library
شماره راهنما :‭HC106.5‬‭.G32 1958‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
14.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Communication
پدیدآور :McQuail, Denis
تاریخ نشر :1975.
ناشر :Longman
شماره راهنما :‭HM258‬‭.M223 1975‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
15.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Income distribution
پدیدآور :Pen, J.(Jan), 1921
تاریخ نشر :1971.
ناشر :Allen Lane
شماره راهنما :‭HB601‬‭.P38 1971‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
16.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :The unheavenly city: the Nature and Future of Our Urban Crisis
پدیدآور :Banfield, Edward C.
تاریخ نشر :1970.
ناشر :Little, Brown
شماره راهنما :‭HT123‬‭.B267 1970‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
17.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :A study in political violence; the Indonesian experience
پدیدآور :Sloan, Stephen.
تاریخ نشر :(1971).
ناشر :Rand McNally
شماره راهنما :‭DS644‬‭.S56 1971‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
18.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :A history of taxation and expenditure in the Western world
پدیدآور :Webber, Carolyn.
تاریخ نشر :1986.
ناشر :Simon and Schuster
شماره راهنما :‭HJ2250‬‭.W42 1986‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
19.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :The politics of the budgetary process
پدیدآور :Wildavsky, Aaron B.
تاریخ نشر :1984.
ناشر :Little, Brown
شماره راهنما :‭HJ2051‬‭.W485 1984‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
20.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Les Travaux d'Hercule
پدیدآور :Christie, Agatha, 1890 - 1976
تاریخ نشر :1966.
ناشر :Libraire des Champs - Elysees
شماره راهنما :‭PZ3‬‭.H66T7 1966‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو