نمایش مختصر - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
روزنه ( ۹ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسي کتابخانه بسيچ‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۹۴ رکورد از ۶۷۳۳۶۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ(کتابهاي فارسي کتابخانه بسيج)
عنوان :رفوزه‌ها
پدیدآور :زروی‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍اد، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
تاریخ نشر :‏‫ ، ۱۳۹۳.‬
ناشر :کتاب نیستان
شماره راهنما :‏‫‬‭PIR۸۰۷۶ /ر۸‏‫‬‭‏‫‬‭ر۷ ۱۳۹۳
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
2.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :دلشده
پدیدآور :موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس
تاریخ نشر :‏‫، [۱۳۸۸].‬‬
ناشر :شمس‌الشموس
شماره راهنما :‏‫BP۲۸۰/۸‭‬ ‭/ح۴‏‫‭د۸ ۱۳۸۸
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
3.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :از این لحاظ
پدیدآور :دری‍اب‍ن‍دری‌، ن‍ج‍ف‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
ناشر :کارنامه
شماره راهنما :‏‫PIR۸۰۴۱‭‬ ‭/ر۹۳‏‫‭‬‭آ۱۴ ۱۳۸۸
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
4.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ [کتاب]
عنوان :سه گزارش کوتاه درباره‌ی نوید و نگار
پدیدآور :م‍س‍ت‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۰.‬
ناشر :نشر مرکز
شماره راهنما :‏‫PIR۸۲۱۱‭‬ ‭/س۲‏‫‬‭س۹ ۱۳۹۰
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
5.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :روی‌ م‍اه‌ خ‍داون‍د را ب‍ب‍وس‌
پدیدآور :م‍س‍ت‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫‏‏‏، ۱۳۷۹.‮‬‬‬‬
ناشر :نشر م‍رک‍ز‬
شماره راهنما :‏‫PIR۸۲۱۱‭‬ ‭/س۲‏‫‬‭‬‭ر۹ ۱۳۷۹
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
6.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :دین و سینما
پدیدآور :م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۷.‬
ناشر :شرکت انتشارات سوره مهر
شماره راهنما :‏‫‭‬‭PN۱۹۹۵/۹ /د۹‏‫‬‭‭م۳۶ ۱۳۸۷
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
7.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :ده شاعر انقلاب
پدیدآور :ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
تاریخ نشر :‏‫‬۱۳۹۰.
ناشر :شرکت انتشارات سوره مهر
شماره راهنما :‏‫‭PIR۳۶۱۴‏‫‬‭‏‫‭/ک۲د۹ ۱۳۹۰
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
8.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :ش‍ی‍دا
پدیدآور :موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس
تاریخ نشر :‏‫‏‏، ۱۳۸۳.
ناشر :ش‍م‍س‌ال‍ش‍م‍وس‌
شماره راهنما :‏‫‬‭‭‭BP۵۵/۳‭/ک‌۵‏‫‬‭‭‭ش‌۹ ۱۳۸۳
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
9.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ [کتاب]
عنوان :حضرت یار
پدیدآور :خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، سیدع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۴.‭‬
ناشر :نشر یا زهرا (س)
شماره راهنما :‏‫‬‮‭DSR۱۶۹۳‭‬‏‫‬‮‭/ح۶ ۱۳۹۳
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
10.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ [کتاب]
عنوان :طریق دوست
پدیدآور :م‍ج‍ت‍ه‍دی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، اح‍م‍د
تاریخ نشر :‏‫‬،‏‫ ۱۳۹۳ .‬
ناشر :نشر یا زهرا (س)
شماره راهنما :‏‫‬‭‬‭BP۲۴۷/۸‏‫‬‭/م۲۴ط۳۶ ۱۳۹۳‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
11.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ [کتاب]
عنوان :او یک ملت بود
پدیدآور :ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍د
تاریخ نشر :‏‫، ‫۱۳۹۲.‬‬
ناشر :نشر یا زهرا (س)
شماره راهنما :‏‫DSR۱۶۶۸‭ /ب۹آ۳ ۱۳۹۲
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
12.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :روی جاده ابریشم شعر(مجموعه شعر)
پدیدآور :ق‍ه‍رم‍ان‌، م‍ح‍م‍د
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۰.‬
ناشر :جمهوری
شماره راهنما :‏‫PIR۸۱۸۰‭‬ ‭/ھ۴۷‏‫‭ر۹ ۱۳۹۰
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
13.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :العبد: شرح احوالات و زندگانی جامع فقه و عرفان حضرت آیت الله‌العظمی محمد‌تقی بهجت فومنی ( ره )
پدیدآور :موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۰.‬
ناشر :شمس الشموس
شماره راهنما :‏‫BP۵۵/۳‭‬ ‭/ب۹۳‏‫‭ع۲۵ ۱۳۹۰
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
14.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ [کتاب]
عنوان :خوانشی نقادانه از آثار رضا امیرخانی
پدیدآور :شاهنگی، محمدحسن
تاریخ نشر :‏‫، ‏‫۱۳۹۴.‬‬
ناشر :کانون اندیشه جوان
شماره راهنما :‏‫PIR۷۹۵۳‭‬ ‭/م۸۳۴۵ی۸۵‏‫‭ ۱۳۹۴
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
15.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :تجربه دینی و مکاشفه عرفانی
پدیدآور :ف‍ع‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۷.‬
ناشر :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
شماره راهنما :‏‫‬‭‬‭BP۲۸۶/۲‏‫‬‭‬‭/ف۷ت۳ ۱۳۸۷
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
16.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ [کتاب]
عنوان :مکارم ولایت
پدیدآور :خامنه‌ای، سیدعلی، رهبر جمهوری اسلامی ایران
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۵.‬
ناشر :موسسه فرهنگی‌هنری طریق معرفت ثقلین
شماره راهنما :‏‫DSR۱۶۹۰‭‬ ‭/ط۴‏‫‬‭م۷ ۱۳۹۵
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
17.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ [کتاب]
عنوان :رهبر احیاگر
پدیدآور :قاسم، نعیم
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۴.‬
ناشر :خبرگزاری تسنیم
شماره راهنما :‏‫DSR۱۶۹۲‭‬ ‭/س۹‏‫‭ر۹۰۴۱ ۱۳۹۴
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
18.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :دخ‍ت‍ران‌ آف‍ت‍اب‌
پدیدآور :بانکی پورفرد، امیرحسین
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۲.‬
ناشر :صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش
شماره راهنما :‏‫PIR۷۹۶۳‭‬ ‭/‮الف‬۷۸۷۴‏‫‬‭‭د۳ ۱۳۸۲
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
19.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :س‍رگ‍ذش‍ت‌ ح‍اج‍ی‌ ب‍اب‍ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
پدیدآور :م‍وری‍ه‌، ج‍ی‍م‍ز ج‍اس‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ن‌
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۷۹.‬‬
ناشر :ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
شماره راهنما :‏‫‬‭‬‭‭DSR۱۳۱۴‏‫‬‭‬‭‭/م‌۸ س۴ ۱۳۷۹
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
20.
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ
کتاب فارسي کتابخانه بسيچ[کتاب]
عنوان :نور‌الدین پسر ایران
پدیدآور :عافی، سید نورالدین
تاریخ نشر :‏‫‬‏، ۱۳۹۴.‮‬
ناشر :شرکت انتشارات سوره مهر
شماره راهنما :‏‫‬‮‭DSR۱۶۲۴‭ ‭‬/ع۲آ۳ ۱۳۹۴
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو