نمایش مختصر - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Islamic Banking ( ۲۵ )
Capital market ( ۲۳ )
Malaysia ( ۱۷ )
Risk management ( ۱۳ )
پدیدآوران مرتبط
NO ( ۲۵۴ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:مقاله لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۷۰ رکورد از ۶۷۳۳۶۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Derivative Instruments and Islamic Finance: Some thoughts for a Reconsidevation
پدیدآور :Ismath Bacha, Obiyathullah
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
2.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :An Introduction to futures Morkets
پدیدآور :Figlewski, Stephen
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
3.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Islamic Financial Derivatives
پدیدآور :Shahid Ebrahim, Muhammed
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
4.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :The Simex Experience: Implications for Thailand's Futures Exchange
پدیدآور :Jittrapanun, Thawatchai
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
5.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Zakah: Is it Imposable on Income or on capital?
پدیدآور :Al - Masri, Rafic Yunus
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
6.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Approved syariah concepts and principles for the purpose of structuring, Documenting and Trading of Islamic securities
پدیدآور :Klse
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
7.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :IjArah
پدیدآور :Usmani, Muhammad Taqi
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
8.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Assessing the Need of Risk management In contermporary Malaysian Societyt Takaful As Strategic Tool
پدیدآور :Othman Alhabshi, Syed
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
9.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Mudarabah
پدیدآور :Usmani, Mahammd Taqi
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
10.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Musharakah and mudarabah as Modes of finance
پدیدآور :Usmani, Muhammad Taqi
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
11.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Impact of Islamic modes Finance on Monetary Expansion
پدیدآور :Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1931
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
12.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Mutualitg as an Antidote to Rent - Seeking Sharia - Arbitrage In Islamic Finance
پدیدآور :El - Gamal, Mahmoud A, 1963
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
13.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Incentive compatible contracts: the Islamic View
پدیدآور :Telmsani, Issam
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
14.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :The Future propects of the Islamic Financial Services Indastry
پدیدآور :Zeti, Aktar Aziz
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
15.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Issues In Accounting standrads for Islamic financial Insitituion
پدیدآور :Tag El-din, seif
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
16.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Sharia - related documentary issues In Islamic project finance transactions
پدیدآور :de Belder, Richard T.
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
17.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Finance: sharia -style
پدیدآور :Brett, Daniel
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
18.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Impact of Inflation on mudarabah Profits: some observations
پدیدآور :Hfzur Rab
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
19.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Risk and Return of Islamic stock market Indexes
پدیدآور :Hakim, Sam
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
20.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Mutuality as an Antidote to Rent-seeking sharia-Arbitrage In Islamic Finance
پدیدآور :El-Gamal, Mahmoud A., 1963
شماره راهنما :‭Islamic,finance‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو