نمایش مختصر - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
مقاله فارسی ( ۳۵۴۹۳۲ )
موضوعات مرتبط
مصر ( ۲۸۳۸۶ )
النقد الأدبی ( ۱۷۷۲۲ )
الشعر العربی ( ۱۳۷۳۴ )
پدیدآوران مرتبط
حشیش، علی ( ۳۳۱ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:مقاله فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۵۴۹۳۲ رکورد از ۶۷۲۲۱۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :محدوده و ماهيت قوانين راجع به جرايم رايانه اي
پدیدآور :قدير، ريزگر محمد
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
2.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :حقوق بشر در اسلام با رويکردي خاص به نظر امام خميني(ره)
پدیدآور :کوشا، جعفر
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
3.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :فراسوي برنده شدن: مديريت پيگيري پرونده حقوقي و نقش وکلا در اصول آيين دادرسي مدني فراملي
پدیدآور :حبيبي درگاهي، بهنام
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
4.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :بررسي فقهي تجسس با تاکيد بر فرمان هشت ماده امام خميني(ره)
پدیدآور :تلخابي، مجيد
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
5.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :بهره برداري از خون از ديدگاه اماميه
پدیدآور :فراهاني، سليمان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
6.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :جايگاه قاعده غرور در فقه و حقوق
پدیدآور :خيريه، زينب
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
7.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :نحوه نظارت سيستم حقوقي کامن لا و سيستم حقوق موضوعه بر کارکرد وکلا
پدیدآور :سرير، فرزانه
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
8.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :جايگاه شوراها در فرآيند تصميم گيري کشوري
پدیدآور :رضايي زاده، محمد جواد
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
9.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :جايگاه سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور در سيستم عدم تمرکز و روابط آن با نهادهاي محلي در ايران
پدیدآور :بهاروند، محمدرضا
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
10.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :بررسي وضعيت حاکم بر تقابل مالکيت خصوصي اشخاص با طرح هاي عمراني شهرداري
پدیدآور :روحيان، محمد جواد
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
11.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :نقش شهرداريها در تحقق شهر الکترونيک
پدیدآور :احمدي، کريم
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
12.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :در باب جواز يا عدم جواز عطف به ما سبق شدن مصوبات شوراهاي اسلامي
پدیدآور :فقيه لاريجاني، فرهنگ
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
13.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :نقش شوراهاي اسلامي در ارتقاء حقوق شهري
پدیدآور :آل کجباف، حسين
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
14.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :نقش شهرداري در مديريت شهري
پدیدآور :کاميار، غلامرضا
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
15.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :درآمدي بر انديشه سياسي- حقوقي "محمد حميد الله"
پدیدآور :جاويد، محمد جواد
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
16.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :اسکورت کشتي ها(نفتکش ها) و رويه حاکم بر آن در حقوق بين الملل(با نگاهي به جنگ ايران و عراق)
پدیدآور :يکتا، حسين
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
17.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :حقوق مالکيت فکري(معنوي) از منظر قوانين و مقررات داخلي و اسناد بين المللي
پدیدآور :آل کجباف، حسين
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
18.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :بررسي علم قاضي در فقه و قوانين موضوعه ايران
پدیدآور :اسمعيلي، مختار
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
19.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :راهکار انحلال پارلمان در نظام حقوق اساسي ايران
پدیدآور :عبدي، حسين
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
20.
مقاله فارسی
مقاله فارسی[مقاله]
عنوان :سلسله گفتارهايي در حقوق شهروندي
پدیدآور :نوروزي، نادر
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو