خط مشی دسترسی - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گزيده‌اي از آئين نامه مطالعه و امانت كتابخانه و مرکز اطلاع رساني هدف : آشنائي دقيق با مقررات كتابخانه و مركز اطلاع رساني و ارائه خدمات مطلوب تر به آنها ماده اول : افراد زير مي توانند در تالار مطالعه دانشگاه امام صادق (ع) به مطالعه بپردازند: 1- اعضاء هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) 1- اساتيد مدعو , تازماني كه دردانشگاه امام صادق (ع) تدريس مي كنند . 2- دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) 3- فارغ التحصيلان دانشگاه امام صادق (ع) 4- كارمندان دانشگاه امام صادق (ع) 5- معرفي شدگان از موسسات و مراكز علمي ماده دوم : افراد زير مي توانند به عضويت كتابخانه دانشگاه امام صادق(ع) درآيند و باشرايط مقرر از كتابخانه مزبور كتاب به امانت بگيرند . 1- اعضاء هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) 2- اساتيد مدعو , تازماني كه دردانشگاه (ع) تدريس مي كنند , بامعرفي رئيس دانشكده 3- دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) 4- كارمندان دانشگاه امام صادق (ع) 5- فارغ التحصيلان دانشگاه امام صادق (ع) باسپردن وديعه مصوب به حساب معاونت پژوهشي . مبلغ وديعه پس ازانقضاء عضويت عودت داده خواهد شد. 6- معرفي شدگان