خط مشی دسترسی - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گزيده‌اي از آئين نامه مطالعه و امانت كتابخانه و مرکز اطلاع رساني هدف : آشنائي دقيق با مقررات كتابخانه و مركز اطلاع رساني و ارائه خدمات مطلوب تر به آنها ماده اول : افراد زير مي توانند در تالار مطالعه دانشگاه امام صادق (ع) به مطالعه بپردازند: 1- اعضاء هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) 1- اساتيد مدعو , تازماني كه دردانشگاه امام صادق (ع) تدريس مي كنند . 2- دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) 3- فارغ التحصيلان دانشگاه امام صادق (ع) 4- كارمندان دانشگاه امام صادق (ع) 5- معرفي شدگان از موسسات و مراكز علمي ماده دوم : افراد زير مي توانند به عضويت كتابخانه دانشگاه امام صادق(ع) درآيند و باشرايط مقرر از كتابخانه مزبور كتاب به امانت بگيرند . 1- اعضاء هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) 2- اساتيد مدعو , تازماني كه دردانشگاه (ع) تدريس مي كنند , بامعرفي رئيس دانشكده 3- دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) 4- كارمندان دانشگاه امام صادق (ع) 5- فارغ التحصيلان دانشگاه امام صادق (ع) باسپردن وديعه مصوب به حساب معاونت پژوهشي . مبلغ وديعه پس ازانقضاء عضويت عودت داده خواهد شد. 6- معرفي شدگان ازموسسات ومراكز علمي كه بادانشكاه و كتابخانه قراردادهمكاري دارند ماده سوم : برگه عضويت كتابخانه , باشرايط مندرج درماده دوم و سپردن تعهدي دال بر رعايت مقررات كتابخانه صادر مي شود. ماده چهارم: تعداد كتابهايي كه امانت داده مي شود حداكثر عبارت است از : اعضاء هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) 7 جلد دانشجويان دوره دكتري 7 جلد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 5 جلد دانشجويان كارشناسي 3 جلد اساتيد مدعو 2 جلد كارمندان دانشگاه امام صادق (ع) 2 جلد فارغ التحصيلان دانشگاه امام صادق (ع) 2 جلد ماده پنجم :حداكثر مدت امانت عبارت است از : اعضاء هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) 15 روز دانشجويان دوره دكتري 15 روز دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 10 روز دانشجويان كارشناسي 10 روز اساتيد مدعو 10 روز كارمندان دانشگاه امام صادق (ع) 10 روز فارغ التحصيلان دانشگاه امام صادق (ع) 10 روز تبصره 1 : كتابخانه مي تواند حسب مورد مدت امانت را كم كند . تبصره 2 : تمديد مدت امانت كتاب در صورتي كه ديگري تقاضاي امانت كتاب را نداده باشد تا سه دوره بلامانع است , مشروط برآن كه كتاب در مهلت مقرر براي تمديد به كتابدار ارائه شود . ماده ششم : كتابهاي مورد نياز مراكز تحقيقاتي , دانشكده ها و بخش هاي آموزشي تا سقف 40 جلد با هماهنگي رياست كتابخانه به مدت يك نيمسال به مسوولان ذي ربط امانت داده مي شود . ماده هفتم : موارد زير امانت داده نمي شود : 1- آثار خطي و كتب نفيس و چاپ هاي قديمي و ناياب 2- كتابهاي مرجع 3- كتابهاي ذخيره 4- نشريات ادواري جاري و قديم 5- نقشه ها و اطلس ها 6- پايان نامه ها ماده هشتم : جريمه ديركرد به ازاي هر روز تاخير دربرگرداندن هر جلد كتاب مطابق آئين نامه مصوب مي باشد . ماده نهم : چنانچه امانت گيرنده از پرداخت وجه ديرکرد امتناع نمايد کتاب به او امانت داده نمي‌شود و بنابه مورد با هماهنگي حسابداري، مبلغ جريمه اخذ خواهد شد. ماده دهم : اخلال در نظم كتابخانه و مرکز اطلاع رساني و آسيب رساندن به ساختمان , تجهيزات و منابع اطلاعاتي بنا به مورد منجر به تذكر شفاهي , اخطار كتبي,محروميت موقت از كتابخانه , الزام بر جبران و گزارش خسارت به مراجع قانوني خواهد شد .