جستجو - کتابخانه دیجیتال و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
جستجو در
 
 
 
تاریخ ایجاد
 
 
 توضیحانتخاب یک یا چند گزینه هریک از موارد زیر می تواند به نتایج بهتری منجر شود.
 
 
 
 
اطلاعات کتابشناختی
راهنما ...
• با فشردن کلید جستجو کلیه فایلهای تصویری بازیابی و ارائه می‌گردد.
• فاصله بین کلمات مورد جستجو به مفهوم ترکیب And کلمات است.
• جستجو می‌تواند براساس چند شرط و ترکیب منطقی آنها انجام پذیرد.
• امکان تلفیق جستجوی اطلاعات فایلهای تصویری و فراداده وجود دارد.
• امکان محدود نمودن جستجو به مشخصات ویژه فایلهای تصویری نیز وجود دارد.
• در جستجو بصورت «واژه‌ای» تمامی کلمه‌های مورد جستجو بدون حفظ ترتیب بازیابی می‌شود.
• در جستجو بصورت «دقیق» تمامی کلمه‌های مورد جستجو با حفظ ترتیب در یک فیلد بازیابی می‌شود.
• سایر عملگرهای قابل استفاده در راهنما تشریح شده است.
جستجوی منابع دیجیتالی امکان جستجو در منابع دیجیتالی صوت ، تصویر ، فیلم و متن بر حسب پارامترهای متعدد فراهم می سازد.